Công tác phòng chống dịch Covid-19

Đồng hành đẩy lùi đại dịch Covid-19.